thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพ 10 ชนิด สำหรับนักเรียน นักศึกษา

อาหารเพื่อสุขภาพ 10 ชนิด สำหรับนักเรียน นักศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การมีความรู้จัดการดูแลตนเองในด้านสุขภาพช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตระหนักเห็นประโยชน์และความสำคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา จึงได้นำบทความอาหารคุณภาพเยี่ยม 10 ชนิด มาฝากนักเรียนนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้กับการดูแลตนเอง

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง หมายถึง แรงดันที่อยู่ในระบบหลอดเลือด เกิดจากการที่หัวใจต้องสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย การวัดความดันโลหิต จึงเป็นการวัดการทำงานของหัวใจและแรงดันในหลอดเลือด ค่าที่วัดได้จะมี 2 ค่า คือ